Domů Poslat e-mail
Výběr zájezdů

Všeobecné smluvní podmínky – 2011 s Delfínem.

zde klikněte pro stažení

 

Vzájemný vztah a právní poměr mezi zákazníkem a cestovní kanceláří Petr Riegr – Cestovní kancelář DELFÍN (dále jen CK) se řídí ustanoveními Občanského zákoníku, Obchodního zákoníku a zákonem č.159/99 Sb. o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu, které jsou doplněny katalogem a "Všeobecnými podmínkami".

 1. Níže uvedené podmínky pro zákazníky jsou nedílnou součástí cestovní smlouvy (dále jen smlouva) mezi zákazníkem a CK. Nabývají účinnosti podpisem cestovní smlouvy.
 2. CK je pojištěna proti úpadku podle zákona č.159/99 Sb. o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu. Z toho vyplývá, že nároky zákazníka, které mu vznikly proti CK v důsledku nesplnění smlouvy v případech uvedených v § 6 odst. 1, zák.159/99 Sb., přecházejí na pojišťovnu, a to až do výše plnění, které mu pojišťovna poskytla.
 3. Vznik smluvních vztahů
  Podepsáním a potvrzením cestovní smlouvy obou zúčastněných stran vzniká mezi zákazníkem a CK smluvní vztah. Obsah smlouvy je určen podle údajů v katalogu, potvrzeného zaknihování v souladu s těmito podmínkami a reklamačním řádem.
 4. Cena zájezdu a její úhrada
  Cena zájezdu je uvedena v katalogu, nebo v nabídkových listech stejně jako zahrnuté služby, které jsou v katalogu taxativně vyjmenovány. Sjednané ceny jsou uvedeny ve smlouvě.
  CK je oprávněna jednostranným úkonem zvýšit cenu zájezdu a to nejpozději do 21 dní od počátku zájezdu, jen v případě pokud dojde ke zvýšení a) ceny za dopravu vč. cen pohonných hmot, b) plateb spojených s dopravou (např.silniční poplatky), c) navýšení kurzu Kč v průměru o více než 10%. Ceny byly kalkulovány ke dni 9.11.2010. Navýšení ceny se nevztahuje na zákazníky, jež uhradili plnou cenu zájezdu do doby navýšení ceny.
  Je-li CK nucena z objektivních důvodů před zahájením zájezdu změnit podmínky smlouvy a cenu zájezdu může navrhnout zákazníkovi změnu smlouvy. V návrhu musí být nová cena uvedena. Zákazník má právo rozhodnout, zda se smlouvou souhlasí nebo od ní odstoupí. Pokud do 5 dnů od doručení návrhu od změny písemně neodstoupí, má se za to, že souhlasí.
  Pokud nebude možno z naléhavých důvodů dodržet uvedený program, musí CK postupovat takto:

  4.a zajistit program a služby srovnatelné s původním návrhem,

  4.b upravit cenu zájezdu nebo vrátit část již zaplacené ceny.

  Při uzavírání smlouvy uhradí zákazník 50% zálohu (není-li uvedeno jinak). Doplatek musí být zákazníkem uhrazen tak, aby do 30 dní před zahájením zájezdu byl připsán na účet CK nebo zaplacen v hotovosti.
  Účastník zájezdu se zavazuje uhradit cenu zájezdu i případnou zálohu v termínu uvedeném ve smlouvě. V příp. nedodržení termínu úhrady ceny zákazníkem je CK oprávněna zájezd zrušit a účtovat si odstupné. Bez plného zaplacení nemá zákazník nárok na poskytnutí služeb. Při krátkodobém zaknihování (kratší než 30 dní) je nutno zájezd uhradit v celé výši.
  Dětmi do 2 let se rozumí děti, které do dne ukončení zájezdu nedovršily 2 roky. Toto dítě má nárok na dopravu a ubytování zdarma bez nároku na služby a sedadlo v buse. Dětmi do 10 resp. do 12 let se rozumí děti, které do dne ukončení zájezdu nedovršily 10 resp. 12 let. Tyto děti mají nárok na dětskou cenu v doprovodu 2 dospělých osob.

 5. Výše odstupného
  Zákazník má kdykoliv před započetím zájezdu právo odstoupit od smlouvy písemným oznámením CK. Zrušení smlouvy nastává dnem převzetí tohoto oznámení. Při odstoupení od smlouvy je povinen zaplatit odstupné ve výši:
  minimální storno poplatek 500,-Kč/osobu
  60 a více dnů před odjezdem 10% z celkové ceny zájezdu
  30 – 59 dnů před odjezdem 30% z celkové ceny zájezdu
  10 – 29 dnů před odjezdem 80% z celkové ceny zájezdu.
  v době kratší než 10 dnů 100% z celkové ceny zájezdu.
  Den zrušení smlouvy a poskytnutí první služby je započítán do výše uvedeného počtu dnů rozhodujících při výpočtu odstupného.
 6. Změny v knihování. : Na základě přání zákazníka provádíme změny v knihování zákazníka, za kterého je účtováno: 300,-Kč za změnu jména cestujícího. Změna termínu zájezdu ze strany zákazníka je posuzována jako storno. Veškeré výše uvedené poplatky účtujeme vždy za každou osobu, včetně dětí.
 7. Změny jednotlivých služeb od dohodnutého obsahu smlouvy jsou v nutných případech přípustné. Jedná se o změny typu dopravního prostředku, trasy a termínu zájezdu. V případě změn je klient neprodleně informován.
 8. Práva a povinnosti cestovní kanceláře CK je oprávněna odstoupit s okamžitou platností od smlouvy nebo po započetí cesty smlouvu vypovědět v případech:

  8.a pokud cestující vážně narušuje průběh cesty (opilství apod.)

  8.b při nesplnění minimálního počtu účastníků uvedených v katalogu do 21 dnů od data uskutečnění zájezdu. Účastník zájezdu je neprodleně informován a je mu nabídnuta změna cestovní smlouvy.

  8.c Bez dodržení lhůty z příčin, kterým CK nemohla zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí. CK má právo na úhradu dosud poskytnutých služeb a je povinna učinit veškerá opatření pro dopravu účastníka zpět. Dodatečné náklady s tímto spojené pak nesou obě strany stejným dílem.

  8.d Pokud v průběhu zájezdu není poskytnuta některé služba z důvodů, jež CK nemohla zabránit, nemá účastník právo na odstoupení od smlouvy ani na náhradu.

 9. Pokud se zákazník nedostaví v čase uvedeném na pokynech, zmešká odjezd nebo musí-li být ze zájezdu vyloučen – má CK nárok na plnou úhradu ceny zájezdu.
 10. Pokud by došlo k pře knihování ubytovací kapacity, bude klient ubytován v kapacitě stejné nebo vyšší kategorie a to bez nároku na finanční náhradu.
 11. Zákazník osobně zodpovídá za kontrolu vystavených cest.poukazů, dodržování celních, pasových a dalších předpisů země, do které cestuje. Má právo reklamovat případné vady, žádat odstranění v místě pobytu zájezdu a je povinen učinit u delegáta CK zápis o reklamaci. Bez tohoto zápisu nelze považovat reklamaci za oprávněnou.
 12. Všechny skutečnosti a pokyny, které jsou uvedeny v katalogu CK o cenách, službách a cestovních podmínkách odpovídají informacím známým v době tisku a CK má právo je změnit do doby uzavření smlouvy se zákazníkem.
 13. K předání cestovních dokladů (vouchery) účastníkovi dojde po doplacení zájezdu, nejpozději však 4 dny před zahájením zájezdu. CK má právo na předání těchto dokladů při odjezdu – pokud to odůvodňují provozní nebo časové potřeby CK a to i přes to, že byl dohodnut jiný způsob předání.
 14. Datem počátku zájezdu je den odjezdu a datem ukončení zájezdu je den příjezdu.
  Toto ustanovení neplatí v případě vlastní dopravy.
  Tyto dny jsou určeny pro přepravu do/z místa pobytu zájezdu, nikoliv k vlastnímu pobytu.
 15. CK neručí za případné zpoždění dopravy a upozorňuje na možnost jeho vzniku z technických důvodů popř. z důvodu přetížení hraničních přechodů apod. Zákazník musí brát v úvahu i možnost výraznějšího zpoždění. CK neručí za škody, které mohou cestujícímu vzniknout v důsledku zpoždění a v případě zpoždění nevzniká cestujícímu právo na odstoupení od smlouvy.
 16. V případě, že CK zajišťuje pojištění léčebných výloh v zahraničí musí zákazník uvést správnou adresu a rodná čísla všech cestujících. V případě chybějících nebo nesprávných údajů je pojištění neplatné. Podrobné podmínky pojištění jsou k dispozici v CK.
 17. Zákazník souhlasí s použitím jeho osobních údajů v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. uvedených v této smlouvě pro potřeby CK a to výhradně za účelem zasílání nabídek služeb v cestovním ruchu zákazníkovi. Dále prohlašuje, že je zmocněn a tímto uděluje souhlas ve smyslu §5 odst.2 zák.č.101/2000 Sb. i jménem dalších osob uvedených na této cestovní smlouvě. Termín "katalog" zahrnuje veškerý písemný nabídkový materiál CK, který byl klientovi prokazatelně předán. Odlišuje-li se vymezení zájezdu uvedené v katalogu od této smlouvy – má vždy přednost cestovní smlouva.
 18. Zjistí-li spotřebitel, že služba, která mu byla poskytnuta cestovní kanceláří má vadu, uplatní právo z odpovědnosti za vadu. Toto právo uplatní ústně do protokolu, který je povinna sepsat CK, kde si služby koupil nebo písemně a to nejpozději do 3 měsíců po poskytnutí služby.

 

Zákazník svým podpisem na cestovní smlouvě stvrzuje, že se řádně seznámil s těmito všeob.podmínkami a v plném rozsahu je přijímá.

Nahoru Domů Poslat e-mail Kniha návštěv Admin Mapa webu